«حقيقت آن است که نماز با نقش عظيم تربيتي، با تأثير شگرف در ايجاد آرامش و سکينه‌ي قلبي مؤمنان، با دميدن روح توکل و تقوا و اخلاص در نمازگزار، با ايجاد فضاي تقدس و معنويت در پيرامون نمازگزار که موجب دوري او و ديگران از گناه است، و با درسهاي معرفتي گوناگون که در الفاظ و اذکار آن نهفته است، بسي بيش از صرفاً يک وظيفه‌ي شخصي، و در واقع داراي نقش کليدي در اداره‌ي فرد و جامعه است. ۱۳۷۶/۰۷/۰۷»