در جوار مرقد امام زاده واجب التعظیم عباس علی قرار دارد