طرح یادمان این گلزار آماده شده و در سال 1397 عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد