بنایی زیبا و مستحکم با الگوبرداری از گنبد عالی که شش شهید گلگون کفن را در خود جای داده است